ESSENTIA
Adatvédelmi nyilatkozat
 

Zeisky Ákos EV kisadózó (ESSENTIATM) (székhely: 8600 Siófok, Eötvös u. 4.; levelezési cím: uaz., nyilvántartási száma: 56169285; adószám: 57531164-1-34; weblap: www.alegjobbat.hu/www.blck7.hu), mint adatkezelő a jelen jogi közlemény tartalmát magunkra nézve kötelezőnek ismerjük el.
Kötelezettséget vállalunk arra, hogy tevékenységünkkel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
Adatkezelési tevékenységünkről szóló tájékoztatásunk mindig naprakészen elérhető a https://www.alegjobbat.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/ oldalunkon, ahonnan Ön lementheti, kinyomtathatja.
Adatkezelésünkkel kapcsolatban a hello@alegjobbat.hu címen e-mail-ben vagy a levelezési címünkre címre megküldött levélben kérhet tájékoztatást és gyakorolhatja az Önt megillető jogait.
Adatvédelmi tisztviselőnk adatai:

Név: Zeisky Ákos
elérhetősége: 8600 Siófok, Eötvös utca 4., email címe: hello@alegjobbat.hu

Az adatkezelés célja, jogalapja

A www.alegjobbat.hu/www.blck7.hu oldalra történő regisztráció és a hírlevélre történő feliratkozás, az adatai megadása, a weblap Szolgáltatásának igénybevétele, illetve a weblapra feltöltött hirdetésre való jelentkezés során az ott megjelölt négyzet bejelölésével, valamint álláskeresők esetében a weblapokon található email címeire a személyes adatai elküldésével a Felhasználó kifejezetten hozzájárul

– a személyes adatainak a jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célokra történő felhasználásához és kezeléséhez; valamint
– az adatok ESSENTIA/BLCK7 által, a jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott feltételek szerinti tárolásához; továbbá

– ahhoz, hogy az ESSENTIA/BLCK7 a Felhasználót piackutatás és közvetlen üzletszerzés, vagy állásajánlat céljából elektronikus hirdetéssel, hírlevéllel, különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz (pl. e-mail, SMS vagy MMS) formájában a hivatkozott jogszabályi előírások betartása mellett közvetlenül megkeresse.

Az Adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. Az Adatkezelésre a www.alegjobbat.hu/www.blck7.hu internetes oldalon található internetes tartalmak Felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt Személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

Amennyiben álláskeresőként email-ben elküldi személyes adatait az ESSENTIA/BLCK7 részére, úgy ezzel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatait az ESSENTIA/BLCK7 munkaerő-keresés és kiválasztás céljából kezelje (ideértve az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely műveletet vagy a műveletek összességét, így különösen azok gyűjtését, felvételét, rögzítését, rendszerezését, tárolását, felhasználását, törlését és megsemmisítését).

Az Adatkezelés célja:
– a www.alegjobbat.hu/www.blck7.hu URL alatt elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, kapcsolatfelvétel, elektronikus, telefonos, SMS, és postai megkereséssel, tájékoztatás a Társaság termékeiről, szolgáltatásairól, szerződési feltételeiről, akcióiról, hírlevél küldése a Társaság termékei, szolgáltatásai tárgyában, álláskeresők esetében munkaerő-keresés és kiválasztás.
-Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok kezelésének célja az ESSENTIA/BLCK7 internetes oldalán keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme. A Felhasználók által a szolgáltatás igénybevétele során hozzáférhetővé tett adatokat az Adatkezelő felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére az ESSENTIA/BLCK7 weboldalán célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg.
Álláskeresők esetében az ESSENTIA/BLCK7 által kezelt személyes adatok köre: személyazonosító adatok; elérhetőségek; iskolai végzettséggel, nyelvtudással és szakmai tapasztalattal kapcsolatos adatok; önéletrajz.
Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.
Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Kik ismerhetik meg az Ön által megadott adatokat?

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: az ESSENTIA/BLCK7 munkavállalói, adatfeldolgozóként az ESSENTIA/BLCK7 IT szolgáltatója tárhelyszolgáltatást végző munkavállalói.
Az adatkezelés időtartama:

A személyes adatok tárolásának időtartama: a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig). Az ESSENTIA/BLCK7 az álláskeresők által hozzá email-ben továbbított személyes adatokat a regisztrációtól számított fél évig (illetve az álláskereső kérelmére történő törlésig) kezeli: a toborzásaink során kiválasztott munkatársaink próbaideje fél év, és ezzel biztosítjuk a magunk számára, hogy az első körben fel nem vett munkatárs-jelölteket szükség esetén ennyi időn belül elérjük.

Adatkezelők és adatfeldolgozó

Az adatkezelő Zeisky Ákos (8600 Siófok, Eötvös utca 4., e-mail: hello@alegjobbat.hu). A tárhely szolgáltatást: Websupport Magyarország Kft., E-mail: info@mhosting.hu; Web: www.magyarhosting.hu; Tel.: +36 1 700 2323 végzi.

Adatbiztonság

A személyes adatai kezelésével összefüggésben az ESSENTIA/BLCK7 gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi mindazon elvárható technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírások érvényre juttatásához szükségesek.

Ennek megfelelően az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Amennyiben minden erőfeszítésünk ellenére olyan adatvédelmi incidens történne, amely az Ön személyes adatait érinti, az esetben erről weboldalunkon, és ha lehetőségünk van rá, az Ön által megadott e-mail címen is közvetlenül tájékoztatjuk.

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai 1. Az Ön hozzáférési joga

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát ingyenesen legkésőbb 25 napon belül az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha Önmásként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

2. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték.
 2. b) Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja (pl. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
 3. c) Ön tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre.
 4. d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték.
 5. e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami

  jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

 6. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 1. c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 2. d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az Ön kérésére az 1. pont alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen Önt tájékoztatja.

4. Az adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 1. a) az adatkezelés a Rendelet hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
 2. b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, ha ez nem érinti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

5.A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők, kivéve, ha a személyes adatok kezelésére más jogszerű ok alapján kerül sor.

Jogszerű ok lehet, ha az adatkezelés:

 1. a) az Ön és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése

  érdekében szükséges;

 2. b) meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog

  teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos

  érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

 3. c) az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul (ebben az esetben Ön a fentiek szerint a

  hozzájárulását visszavonhatja).

A fenti 1-5. pontokban írt kérelmek bármelyikét a hello@alegjobbat.hu e-mail címre vagy a ESSENTIA/BLCK7, 8600 Siófok, Eötvös u. 4. címre kérjük megküldeni.

6. Az Ön tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
Ha adatvédelmi incidens történik és az valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az adatvédelmi incidensről.
A jogszabály alapján Önt nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

1. a) az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a

 

titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel

nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

 1. b) az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az 1. pontban említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul

  meg;

 2. c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az

  érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az Adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja fent említett feltételek valamelyikének teljesülését.

7.A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségekről a GDPR és az Info tv. rendelkezik. Ennek megfelelően tájékoztatjuk, hogy az adatkezelési szabályok megsértése esetén jogosult az ESSENTIA/BLCK7-nál/nél tiltakozni a jogszabályba ütköző adatkezelés ellen, illetve panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi Információszabadság Hatósághoz (1537 Budapest, Pf. 834. és 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c ; honlap: www.naih.hu ; e- mail: ugyfelszolgalat@naih.hu ; T.: 06 1 391 1400) kérve az adatkezelésünk vizsgálatát, illetőleg a jogellenes adatkezelés miatt bírósághoz fordulhat az Ön lakhelye, vagy a mi székhelyünk szerint illetékes bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével összefüggésével kapcsolatosan indított per illetékmentes.

Jelen tájékoztató hatálya, módosítása

A jelen tájékoztató módosításának jogát fenntartjuk. A tájékoztató módosítását honlapunkon közzétesszük, az esetleges módosítások csak a közzétételt követően hatályosak.

ESSENTIA/BLCK7
Hatályos: 2022.03.01-től

Impresszum, adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Zeisky Ákos EV kisadózó

Cím: 8600 Siófok, Eötvös u. 4.
Tel.: +36 70 3305250
E-mail: hello@alegjobbat.hu
Kamarai tagság: Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara Adószám: 57531164-1-34

Adatkezelési nyilvántartási azonosítók:

NAIH-85476/2015. (hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis)
NAIH-85477/2015. (honlapon történő regisztráció)
NAIH-85478/2015. (ügyfélkapcsolat)
NAIH-85475/2015. (webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése)

Minden jog fenntartva © Zeisky Ákos 2022

Adatvédelmi Nyilatkozat

Made with

Scroll to Top